Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti SOLEDO s.r.o. so sídlom: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, identifikačné číslo: 29298679 zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72225 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ok-camping.cz a www.ok-camping.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti SOLEDO, s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00  Brno, identifikačné číslo: 29298679, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 72225 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.ok-camping.cz a www.ok-camping.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu" ).

1.2

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej poddnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku.

1.5

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám

2.5

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.2

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: - objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), - spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia bjednávaného tovaru a - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to is ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.7
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.8
Má sa za to, že návrh dodať tovar za určenú cenu je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť (§ 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka). To znamená, že v prípade vypredania zásob tovaru ponúkaného zo strany predávajúceho nedôjde odoslaním objednávky zo strany kupujúceho k uzavretiu zmluvy s predávajúcim a predávajúci nie je povinný kupujúcemu objednaný tovar dodať. O tejto situácii predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje a navrhne mu náhradné riešenie.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: - V hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí na vybraných predajniach (v ČR) - V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; - Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2400200780/2010 (Česká republika) a 2300236030/8330 (Slovenská republika) - ďalej len "účet predávajúceho"

4.2

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumia sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred

4.4

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dvoch dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo daňového dokladu (faktúry). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude bezhotovostná platba vykonaná najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu objednania, bude objednávka stornovaná.

4.6
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
4.7
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.8
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak nie je u akcie výslovne uvedené inak
4.9
Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.
4.10
Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúra bude elektronicky zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kupnej zmluvy

5.1

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, čo znamená, že už nemožno ponúknuť k ďalšiemu predaju - napr. Potlač tovaru podľa požiadaviek kupujúceho

5.2

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodaní niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci využitý Protokol o spätnom zaslaní tovaru, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. V prípade, že ho nevyplní (nemá napr. možnosť vytlačiť) a nezašle s tovarom, je nutné k tovaru v balíku písomne podať informáciu s menom kupujúceho, číslom objednávky a IBAN, na ktoré chce kupujúci vrátiť peniaze a s informácií, že kupujúci odstupuje od zmluvy. Bez týchto základných údajov je balík neidentifikovateľný a požiadavku nemožno vybaviť! Tovar na výmenu, vrátený alebo reklamovaný tovar kupujúci zašle na tieto adresy: (ak odosielate cez Slovenskú poštu) Frogman s.r.o. ID 26920N P.O.BOX 901 Detašované pracovisko - Sihoť 911 01 Trenčín (ak odosielate cez UPS) Frogman s.r.o. ID 26920N depo UPS Bratislavská 1804 911 05 Trenčín

5.3

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal. Teda vrátane nákladov na dodanie tovaru, avšak v tomto prípade bude vrátená suma za najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný. Vrátenie peňažných prostriedkov bude realizované do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na účet kupujúceho bezhotovostným prevodom. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

5.5

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6
Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.8
Ak zákazník vracia časť uskutočnené zákazky a týmto dôjde k porušeniu podmienok nároku niektoré zľavy či bonusu (dopravné zadarmo), budú takto získané výhody odpočítané z ceny vráteného tovaru. Ak tedy například vrátením tovaru dôjde k zníženiu limitu na dopravné zadarmo, bude z hodnoty vráteného tovaru odpočítané dopravné.
5.9
Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúra bude elektronicky zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.
5.10

Tovar zakúpený v eshope možno tiež do 14-tich kalendárnych dní bez udania dôvodu vrátiť alebo vymeniť za iné. Pri výmene a vrátenie tovaru musia byť splnené tieto podmienky: tovar musí byť vrátený najlepšie v pôvodnom obale - týka sa najmä obuvi nesmie niesť žiadne známky použitia či poškodenia (musí byť schopný ďalšieho predaja) tovar musí byť kompletný, ako Vám bolo od nás dodaný (vrátane visačiek) nesmie chýbať kópia dokladu o kúpe, prípadne ostatné doklady, ktoré boli s tovarom dodané. Pokiaľ budú u tovaru chýbať visačky, bude zákazníkovi účtovaný poplatok 3.8 Eur za ich výrobu lebo inak je tovar ďalej nepredajný.

V prípade opakovanej - druhé a ďalšie výmeny, bude zákazníkovi účtované základné dopravné zodpovedajúce objemu zásielky.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane aebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Taktiež bude zákazníkovi spoplatnené zodpovedajúce dopravné, v prípade dobierky i dobierkové, pokiaľ zákaznik bez akejkoľvek informácie o zrušení svojej objednávky predávajúcemu, odmietne zásielku prevziať od dopravcu.

6.4

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia - reklamácie

7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: - má vec vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy výrobcom či predávajúcim vykonávané. - sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, - tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3

Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

7.5

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy spotrebiteľ prejaví vôľu uplatniť právo z chybného plnenia u predávajúceho (napr. telefonicky, e-mailom či osobne) a to aj bez toho, že je reklamovaný výrobok zo strany spotrebiteľa predávajúcemu doručený. Doručenie reklamovaného výrobku je potom otázkou k súčinnosti zo strany predávajúceho, aby spotrebiteľ výrobok dodal.

7.6
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho na www.ok-camping.cz a www.ok-camping.sk

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3

Mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected] Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
9.6
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (článok. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9.8
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukládanie cookies

10.1

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie obchodných oznámení

11.1

Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa elektronickej pošty: [email protected]

sk telefón: +420 277 270 091

V Brne dňa 5.1.2020

Martin Ženata - konateľ spoločnosti